Vi köper begagnad IT-utrustning!

Kvalitet, miljö, hälsa & Säkerhetspolicy

Exit Technologies åtar sig att följa kraven i R2v3, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 och att upprätthålla överensstämmelse med kraven i vårt QEHS ledningssystem och omfattning. Vi är lika engagerade i att uppfylla och överträffa våra kunders krav, att kontinuerligt förbättra våra processer och att upprätthålla efterlevnaden av relevanta lagar och förordningar om miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt datasäkerhet. I enlighet med denna kärnverksamhet är det Exit Technologies övergripande mål att uppnå sina affärsmål samtidigt som vi uppfyller och överträffar de förväntningar på miljö, hälsa och säkerhet som ställs av vår ledning, våra medarbetare, kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter.

Vi kommer kontinuerligt att förbättra våra system och samtidigt sträva efter att minimera negativ miljöpåverkan genom att hantera och spåra begagnad och uttjänt elektronisk utrustning, komponenter och material genom återvinningskedjan, inklusive fokusmaterial som identifieras i R2v3-standarden - med avseende på både aktiviteter på plats och val av leverantörer i senare led - med hjälp av en hierarki av ansvarsfulla hanteringsstrategier för "återanvändning, återvinning, bortskaffande" på ett sätt som skyddar miljön, arbetstagarnas hälsa och säkerhet, våra kunder och vårt samhälle.

  • Exit Technologies strävar efter ständiga förbättringar och att uppfylla våra kunders krav.
  • Exit Technologies har åtagit sig att skydda miljön, inklusive förebyggande av föroreningar och skydd av biologisk mångfald och ekosystem genom ansvarsfull återvinning.
  • Exit Technologies har åtagit sig att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förebygga skador och ohälsa och kontrollera arbetsmiljörisker med hjälp av kontrollhierarkin för att eliminera faror och minska QEHS risker.
  • Exit Technologies har åtagit sig att se till att arbetstagarna, och i förekommande fall arbetstagarrepresentanterna, deltar i beslutsprocesserna i ledningssystemet för QEHS.
  • Exit Technologies har åtagit sig att följa gällande lagar och andra krav avseende miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter i vår verksamhet och att uppfylla sina skyldigheter.
  • Exit Technologies har åtagit sig att tillhandahålla ett ramverk för att fastställa och granska kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsmål.
  • Exit Technologies har åtagit sig att hantera begagnad och uttjänt elektronisk utrustning baserat på en hierarki för återanvändning, renovering, återvinning och bortskaffande, inklusive materialhantering på plats och nedströms genom hela återvinningskedjan.
  • Exit Technologies har åtagit sig att hantera fokusmaterial genom hela återvinningskedjan till slutligt omhändertagande med vederbörlig omsorg för att skydda arbetstagare, allmänheten och miljön.
  • Exit Technologies strävar efter ständiga förbättringar genom uppföljning av mål och rigorös utvärdering av vårt ledningssystem.
  • Exit Technologies åtar sig att kommunicera och förstärka denna policy inom hela företaget, till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen samt till våra kunder, leverantörer och andra berörda parter.
sv_SESwedish